Algemene voorwaarden

Algemeen

De contractuele relaties tussen de klant en JOINED! Digital – JOINED! bv (hierna JOINED! genoemd) zijn exclusief onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden, met uitzondering van de toepassing van de algemene voorwaarden van de klant, en zijn van toepassing op alle diensten die door JOINED! worden geleverd. Door de opdracht te vragen, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet toegestaan, behalve indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. De onderhavige algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de specifieke contractuele bepalingen tussen JOINED! en de klant en vormen een integraal onderdeel daarvan.

De opdracht

Om geldig te zijn, moet elke opdracht door JOINED! worden geaccepteerd. Behoudens voorafgaande schriftelijke afwijking, wordt een bestelling pas als definitief beschouwd na acceptatie door JOINED! en de effectieve betaling van een aanbetaling van 25% van de totale prijs van de opdracht. JOINED! kan de opdracht echter uitvoeren zonder het voorschot te hebben ontvangen, onverminderd de geldigheid van de opdracht.

JOINED! zal zijn uiterste best doen om de opdracht uit te voeren. Dit is een middelenverbintenis, tenzij expliciet anders bepaald. JOINED! is alleen toegewijd aan wat expliciet in de opdracht is voorzien. Eventuele wijzigingen door de klant in de aanvaarde opdracht komen uitsluitend en volledig voor rekening van de klant. Elke wijziging moet uitdrukkelijk schriftelijk door JOINED! worden goedgekeurd.

Prijs en betaling

De prijs van de opdracht wordt beschreven in de overeenkomst tussen de partijen (aanvaarde offerte, voorstel, contract) en wordt door JOINED! gefactureerd. De vermelde prijs is alleen van toepassing op de opdracht zoals geaccepteerd door JOINED! en dekt geen extra werk. De klant draagt de volledige kosten van een aanpassing van de opdracht.

Tenzij anders overeengekomen, zal de klant een aanbetaling doen van 25% van de totale prijs van de opdracht vóór de start ervan. JOINED! zal de geleverde diensten maandelijks factureren in functie van de voorgang, tenzij anders is bepaald.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. De prijzen zijn exclusief alle onkosten (bijvoorbeeld reiskosten, transport, maaltijden, daggeld, materialen …), die apart op de facturen worden toegevoegd. Wanneer JOINED! locaties, catering, hotels en / of vluchten moet boeken, wordt een reserveringsbedrag van 20% toegevoegd. De facturen van JOINED! moeten worden betaald binnen de betalingstermijn van 21 dagen na de dag van uitgifte. Indien een factuur niet binnen deze termijn wordt betaald, is automatisch en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd door de klant, en daarnaast zal het factuurbedrag stijgen met een compensatie van 1% per maand .

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de opdracht of de facturen moet per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na verzending van de factuur of na de feiten die de basis van het geschil vormen, op het officiële adres van JOINED! worden verzonden, op straffe van verval van enige verdere claim in dit verband. In ieder geval heeft de klant niet langer het recht om een schadevergoeding te eisen één jaar na beëindiging van de opdracht.

Indexatie

Tenzij expliciet anders bedongen worden meerjarige contracten of doorlopende contracten geindexeerd op 1 januari op elk volgend jaar. De indexatie wordt berekend op basis van de afgevlakte index zoals vermeld op https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#figures

Annulatie

De volgende annuleringsregeling is van toepassing op workshops, trainingen en coaching en consultatiesessies die worden geboekt (naast de vergoeding voor de reeds geleverde diensten en uitgaven en wat wordt vermeld in clausule 2 over verzaking):

  • Geannuleerd tot 8 weken van tevoren: 0% te betalen door de klant
  • Geannuleerd tot 6 weken van tevoren: 40% te betalen door de klant
  • Geannuleerd tot 2 weken van tevoren: 75% te betalen door de klant
  • Geannuleerd minder dan 1 week van tevoren: 100% te betalen door de klant

Aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht

JOINED! biedt adviesdiensten en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van dit advies. De uitvoering van de opdracht is een inspanningsverplichting. De totale aansprakelijkheid van JOINED! bedraagt niet meer dan 10% van de jaarlijkse contractuitgaven van de Klant en dekt niet het werkelijke verlies van de klant. De aansprakelijkheid van JOINED! is beperkt tot gevallen van verkeerd gedrag of grove nalatigheid van JOINED!. In ieder geval kan de klant geen schadevergoeding eisen voor andere dan onmiddellijke en directe gevolgen of verliezen.

De beroepsaansprakelijkheid van JOINED! is in alle gevallen beperkt tot 250000 EUR.

Vertrouwelijkheid

Partijen zullen alle informatie van welke aard dan ook die in het bezit komt in het kader van de opdracht of de pre- of post-contractuele fase en met betrekking tot de andere partij, strikt vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat hun respectieve werknemers, agenten en onderaannemers ook dergelijke vertrouwelijkheid in stand houden. De belangen van de klant in rekening houdend, heeft JOINED! het recht om de werken gemaakt of uitgevoerd in het kader van de opdracht voor promotie en publicatie te gebruiken.

Beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Als de overeenkomst wordt beëindigd door de klant, is compensatie verschuldigd zoals voorzien in clausule 2 (20% forfaitaire som en bovendien de werkelijke schade). Bovendien zal de klant moeten betalen voor de diensten die al zijn geleverd.

Conflicten

Indien een geschil met betrekking tot deze overeenkomst niet binnen een redelijke termijn van uiterlijk twee (2) maanden door overleg tussen Partijen tot een oplossing kan leiden, zodat een blokkering van de samenwerking zich aandient, verklaren Partijen zich akkoord arbitrage in te schakelen om uit de impasse te komen.

Verplaatsingen & aanwezigheid in kader van Corona beleid.

De opdrachtgever neemt volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de op dat moment geldende Corona maatregelen. Bij elke verplaatsing & fysieke aanwezigheid van één of meerdere medewerkers van JOINED! wordt een expliciete vraag van de klant verondersteld waarin deze kadert binnen ‘essentieel’. Alle eventuele kosten verbonden aan het opvolgen van de maatregelen zijn ten koste van de klant.

JOINED! bv

info@joined.be

Voerhoek 12, 3061 Leefdaal

BE 0726.648.576

BE57 7360 5603 4035